תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון -עיקרי השינויים בחוק החדש

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 בוצעו שינויים מהותיים במסלולי המס ,ובמסלול המענקים שהיו לפני התיקון ,

מטרת החוק החדש : עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית ,תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח כמשמעותם בחוק .

לבירור פרטים ועזרה בקבלת מענקים התקשרו ונשמח לעזור: 052-6693496

מסלול מענקים 

מיקום המפעל : מענקים יינתנו אך ורק למפעלים באז"פ א' כך שקיימת ההבחנה בין אז"פ א' לשאר הארץ .

שיעור המענק : המענק יהיה כחלק מתוכנית השקעה ויינתן בשיעורים מירביים של עד 20% מסכום ההשקעה המאושר, עם אפשרות להגדלה ב- 4% נוספים . למפעלים בנגב שעורי המענק עד 30% .

 חוק ישןחוק חדש
שיעור המענקבמפעל תעשייתי באז"פ א' 20%                      באז"פ  ב  10%באז"פ א' בלבד ,קיימת סמכות למנהלת לאשר מסלולים חדשים
הטבות המסמסלול מענקים הכולל הטבות מס או מסלול הטבות מס ללא מענקים .ביטול הטבות המס כחלק ממסלול המענקים (שני מסלולים נפרדים) הניתנים במקביל .
קביעת מסלולים נוספים לרבות הלוואותלא קייםקיימת אפשרות לקבלת הלוואות ולקביעת מסלולים נוספים
פחת מואץקייםקיים

 מסלול הטבות המס 

פישוט מנגנון הטבות המס : בוטל מנגנון הטבות המס הקיים (הקבוע בסעיף 74 לחוק ) ,למעט ביחס למפעלי תיירות ,נקבע מסלול מיסויי פשוט יותר ,אשר מתבסס על מס חברות אחיד למפעל תעשיה בר תחרות בהתאם לאיזור הפיתוח בו נמצא המפעל (א' וכל השאר )

שיעור המס המופחת יחול על כלל הכנסתו של המפעל התעשייתי כדלקמן :

 • בוטל מנגנון ייחוס הטבות לפי יחס המחזורים (כולל ביטול שחיקת המחזורים)
 • בוטלו מסלולי המס השונים ,חלופי,אירלנד ואסטרטגי .
 • ביטול מעמד של חברה בהשקעות חוץ .

למנהל רשות המיסים קיימת הסמכות לקבוע כללים לעניין ייחוס הכנסות של מי שפועל באז"פ שונים ושל מי שפועל בישראל ומחוצה לה , סעיף 74 (ו) (1) (בחוק עובר לתיקונו הסמכות ניתנה לפעילות באז"פ שונים ).   הכנסה מועדפת : הכנסה ממפעל מועדף בניכוי הנחות שניתנו ,ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקים רגיל של המפעל מפעילותו בישראל , כדלקמן :

 1. הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל,לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר,ולמעט מרכיביהם שמקורם במכרה,מפעל אחר להפקת מחצבים או במפעל לחיפוש או להפקה של נפט :
 2. הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה ,שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של המפעל ,על פי ידע שפותח על ידי המפעל :
 3. הכנסה ממתן זכויות שימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור שהמנהל (מנהל רשות המיסים ) אישר שהיא נלווית לפעילות הייצורית של המפעל המועדף בישראל ,בחוק הישן לא נידרש לקבל אישור כאמור . (חובה רולינג)
 4. הכנסה משירות נלווה למכירות ,וכן לשירות נילווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה לתמלוגים כאמור .
 5. הכנסה ממו"פ תעשייתי עבור תושבי חוץ ,ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המחקר למינהל ופיתוח תעשייתי .
 • הגדרת מפעל בר תחרות : 

לעניין זה נקבע כי יראו מפעל תעשייתי ובית מלון (לרבות חניון) כמפעלים ברי תחרות בהתקיים התנאים הבאים:א.  לעניין מפעל תעשייתי, נדרש כי בכל שנת מס בתקופת ההטבות יתקיים בו אחד מאלה:(1) עיקר פעילותו הינה בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי (המדען הראשי) קודם לאישור התוכנית על ידי המנהלה. בחוזר מס הכנסה 2/06 הובהר כי על המפעל לעסוק בתחום המחקרי, שאושר לו על ידי המדען הראשי, וכי חלק ניכר מהתשומות של המפעל צריך שיהיה מושקע בתחומים המחקריים שאושרו לו על ידי המדען הראשי.(2) הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס. "שוק" מוגדר כמדינה או טריטוריית מכס נפרדת. בחוזר מס הכנסה 2/06 הובהר כי לצורך חישוב מחזור המכירות של המפעל או מחזור המכירות בשוק מסוים, אין להביא בחשבון את מרכיב מס הערך המוסף.(3) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מליון תושבים לפחות.(קיימת הצעה בכנסת להעלות את מספר התושבים בשוק מסוים ל- 14 מליון תושבים )לעניין זה, "הכנסה" הינה הכנסה שהופקה במהלך העסקים הרגיל, מהסוגים המנויים בהגדרת "הכנסה מוטבת", שהוזכרה לעיל, וזאת לאחר שנוכו מאותן הכנסות הנחות שניתנו על ידי המפעל.לגבי מפעל בהקמה (מפעל חדש), מאפשר החוק לחשב את מחזור המכירות לשוק מסוים בשנת המס לפי חישוב ממוצע של מחזור המכירות לאותו השוק בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה, ובלבד שלא יובאו בחשבון שנות מס שבהן טרם היו למפעל החדש הכנסות כלשהן.בנוסף, השרים רשאים לקבוע תנאים לגבי מפעל תעשייתי, המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר, כהגדרתו בחוק. ביום 30 באפריל 2007 פורסמו התקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007, הקובעות את התנאים בהם יראו מפעל המוכר רכיב למפעל אחר, כמפעל הזכאי להטבות ע"פ החוק.  

 • מפעל תעשייתי אשר עומד בהגדרת מפעל בר תחרות (ביחס לכלל המחזור ) ייהנה משעור מס מופחת על כל ההכנסות המועדפות 
 • הטבות המס אינן לתקופה קצובה בזמן והן תינתנה למפעל בכל שנת מס בה קיימת עמידה בתנאי מפעל בר תחרות 
 • בוטלה הדרישה להשקעה מזערית מזכה 
 • בוטלה הדרישה להודעה על שנת בחירה
 • ניתן לקבל הטבות בשני מסלולים במקביל ,מפעל הממוקם באיזור פיתוח א ' -יוכל להינות ממענקים והטבות מס ,ללא תלות בין השניים .

שעורי המס במישור החברה : 

 • שנת המס        אזור פיתוח א '         שאר הארץ    מס חברות רגיל
    2011-2012         10%                   15%        24%-25%
    2013-2014         7%                     12.5%      25%
    2015-ואילך         6%                      12%         25%
משיכת רווחים במישור בעל המניות
    
 חוק ישןחוק חדש 
בעל מניות יחיד15%15%*
חברה ת. ישראל15%0%**
חברה ת. חוץ15%15% ***

* שרשור הדיבידנד -לבעל מניות יחיד או לתושב חוץ (כפוף לאמנה למניעת כפל מס ) מתוך הכנסה מועדפת דרך חברה ישראלית עד לרמת יחיד ,ישמר את שעור המס המופחת עליו .

** הקלה לעוברים לחוק החדש עד ליום 30 ביוני 2015 -פטור ממס על הדיבידנד מרווחי מפעל מאושר/מוטב ,חלף שעור מס של 15%, על הכנסה שנוכה ממנה מס .

*** מסלול אירלנד לתושב חוץ 4%

מסלול אסטרטגי 0%

**** בכפוף לאמנה .

סקירת החוק החדש מול החוק הישן-מסלול הטבות המס

זכאות להטבותחוק ישןחוק חדש
החברה הינה "חברה מוטבת"√      √     הגדרת חברה מועדפת
לחברה "מפעל תעשייתי "
מודל עסקי המפיק הכנסות מוטבות√    הגדרת הכנסות מועדפות
מפעל בר תחרות√      בגין גידול במחזור√      על כלל המחזור
ביצוע השקעה מזערית מזכהҳ
הודעה על" שנת בחירה "ҳ
הטבות מס על גידול במחזורҳ
מענקיםҳ√     באז"פ א' בלבד
פחת מואץ

* בחוק החדש אין מבחן הכנסות ואין יחס מחזורים .

טופס 908 -הודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף

 • חברות חדשות נכנסות לתחולת החוק החדש בדוח הכספי, ומודיעות לרשות המיסים על כניסה לחוק .

חברה בעל שני מפעלים ויותר טופס 908 מתייחס להודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף ביחס לחברה , ואינו מתייחס פרטנית במידה ולחברה קיימים מספר מפעלים הפועלים באז"פ שונים . לדוגמה :  

 • האם ניתן להכנס לתחולת החוק החדש רק עם אחד המפעלים ?
 • האם מבחן הייצוא מתיחס לכל מפעל בנפרד ?

עמדת רשות המיסים , החברה כולה עוברת לחוק החדש במידה ועוברים .השפעת החלטות מיסוי שניתנו בעבר על המעבר לחוק החדש 

חברות שיש להן פרה-רולינג לפי החוק היישן /תנאים מיוחדים (ספציפים) בכתב האישור , אשר כוללים לדוגמא תנאים לגבי :

 • ביזור הכנסות
 • ייצור בחו"ל
 • העסקת עובדים
 • מיקום המפעל

השאלה הפתוחה ,מהו מעמדו של הפרה רולינג כאמור ,אשר ניתן בהתייחס לחוק היישן ,לגבי חברות שבוחרות לעבור לחוק החדש ?.   חלוקת דיבידנד מרווחי המפעל "המוטב "   הפרשה למס אשר נרשמה בספרים     חברה A יצרה הפרשה בספרים בסכום של הדיבידנד לחלוקה, * מס בשיעור של 15%. כעת, לפי החוק החדש ,דיבידנד בין חברות ישראליות פטור ממס .  

האם בעקבות המעבר של חברה B לחוק החדש ,חברה A צריכה לבטל את ההפרשה שיצרה  בספריה בעבר בגין חלוקת דיבידנד . ?       פרשנות רשות המסים למונח חלוקת דיבידנדים בחוק העידוד וחלוקת דיבידנד בפועל .

סעיפים 51 (ג') ו 51 ח עד תיקון 60 לחו' עידוד השקעות הון היו .
סעיף 51 (ג')
"חברה המחלקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס ..
תהה חייבת בשנת המס שבה חולק הדיבידנד ,במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק בשיעור מס חברות שהייתה חייבת בו על הכנסתה בשנה שבה הופקה ההכנסה אילולא במסלול ההטבות החלופי …"

סעיף 51ח
"לעניין סעיף קטן (ג ),כל סכום שנתן בעל מפעל לקרובו ,לבעל השליטה בו או לתאגיד בשליטתם ,או שזקף אותו לחובתם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,יראו כדיבידנד שחילק בעל המפעל ,זולת אם ההכנסה חייבת בידי המקבל והמס עליו שולם ".

עם כניסת תיקון 60 לתוקף ,ביום 01 אפריל 2005 בוטל סעיף 51 (ח' ) ובמקומו חוקק סעיף 51ב' (ב )אשר הרחיב את רשימת האירועים אותם רואים כחלוקת דיבידנד כדלקמן: (א') "חברה מוטבת המחלקת דיבידנד מתוך הכנסה מוטבת שהושגה בתקופה שבה הייתה הכנסת החברה פטורה ממס תהה חייבת בשנת המס שבה חולק הדיבידנד במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק ,לרבות סכום מס החברות החל בשל חלוקתו ".   (ב') לעניין סעיף קטן (א) ,יראו כל אחד מהמפוטים להלן כדיבידנד שחילקה החברה המוטבת :  

 1. סכום שנתן בעל המפעל לקרובו ,לרבות לבעל השליטה בו כהגדרתו בסעיף 32 (9) לפקמ"ה או לתאגיד בשליטתם ,או שזקף אותו לחובתם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אלה אם כן שוכנע פקיד השומה כי הסכום האמור מהווה הכנסה חייבת במס בידי המקבל ,שאינה דיבידנד והמס עליה שולם .
 2. סכום שמקורו ברווחי החברה ,שניתן לבעל מניותיה במהלך פירוקה של החברה
 3. תמורה ששילמה חברה לבעל מניות בה בעד רכישת מניותיה על ידה .

הוראת ביצוע 32/92 -טיפול במפעלים מאושרים במסלול החלופי(מסלול פטור ממס )   במסגרת החוזר פרסמה רשות המיסים התייחסות לחלוקת דיבידנדים בחברות הנהנות מחוק עידוד השקעות הון במסגרת הפטור ממס .

 • הפטור ממס במסלול החלופי מותנה באי חלוקת דיבידנד מתוך ההכנסה המוטבת.למעשה אין מדובר בפטור מוחלט ממס ,אלה רק בדחיית התשלום עד לחלוקת הרווחים (בניגוד לפס"ד מודול בטון ) .
 • בשנת המס בה מחולק סכום מתוך ההכנסה המוטבת תתחייב החברה במס חברות שהיה חל עליה אילולא הפטור ,(בנוסף לחובת ניכוי מס במקור בשעור של 15% ,של המס החל על הדיבידנד ממפעל מאושר )

בנוסף לאמור לעיל מפורטות בחוזר דוגמאות למקרים אשר ייחשבו כדיבידנד כדלקמן :

 • משיכות בעלים
 • הלוואות לתאגידים קשורים ,לרבות  השקעה כנגד שטרי הון  ואג"ח .
 • תשלום דמי ניהול לחברה מפסידה או למי שפטור ממס .
 • השקעת כספים באקוויטי של חברה קשורה שאינה במסלול חלופי .

תשלומים אלה יחשבו כדיבידנד רק לצורך תשלום מס חברות שהחברה הופטרה מימנו (לא תחול חובת ניכוי מס במקור מתשלום הדיבידנד ).   כאמור בסעיף 74 (ג)  לחוק העידוד לגבי חלוקת דיבידנד לגבי תשלומים אלה שרואים אותם כדיבידנד,רשאית החברה לייחסם למקורות אחרים שיש לה , בין אים מדובר במקור שאינו הכנסה ובין אם מדובר בהכנסה חייבת שלא ממפעלה המאושר .   מקור שאינו הכנסה : גיוס כספים בבורסה ,שמראש ועל פי תשקיף ההנפקה נועדו להשקעה בחברות הבנות .   מקור שהוא הכנסה : הכוונה ל-"הכנסה חייבת " דהיינו : הכנסה בניכוי מס חברות ובניכוי דיבידנד שחולק מימנה ,הכוונה היא לא לרווחים חשבונאיים שסעיף 74 לחוק עידוד השקעות הון אינון חל עליהם .   מקרים אשר בהם לא יחול סעיף 51 (ח) לחוק  

 • לחברה אין רווח במסלול החלופי – כאשר אין רווח במסלול החלופי הרי שהחברה אינה מנצלת את הטבות המס על פי סעיף 51 לחוק .
 • החזר הלוואה– פירעון הלוואה שניתנה לחברה בעלת המפעל המאושר בתנאים כלכליים ,האמור חל על הקרן והריבית בין שההלואה הוחזרה בפועל או שרק נרשמה זקיפה בספרים .
 • תשלום עבור שירותים או נכסים -תשלום ריאלי בגין שירותים או נכסים אם סכום התשלום מהווה הכנסה בידי המקבל .
 • העברות כספים מחברה בעלת מסלול חלופי לחברה אחרת בעלת מסלול חלופי – ובלבד שסיבת העברה אינה הימנעות ממס.
 • מתן הלוואות קצרות מועד – הלוואות קצרות מועד שנתנה חברה בעלת המפעל בתנאי שוק רגילים ובלבד שסכומם אינו עולה על 10% מסכום הרווח הצבור שמקורו במסלול החלופי .

החלטת מיסוי 1313/11 -העברת יתרות כספיות ממפעל מוטב-סעיף 51 ב (ב) לחוק החלטת מיסוי בהסכם   העובדות :  

 1. חברה תושבת ישראל (להלן "החברה ") המהווה חלק מקס=בוצת חברות בינ"ל ובראשה חברה אמריקאית (להלן "חברת האם ").
 2. לחברה הוענקו הטבות מס במסגרת מסלולי המיסוי על פי הוראות החוק .
 3. מאז הקמתה נצברו בחברה רווחים ,הכוללים בין היתר,רווחים לצרכי מס אשר הופטרו ממס ואשר טרם חולקו כדיבידנדים .
 4. בדוחות הכספיים של החברה קיימות יתרות מזומנים ושווי מזומנים כחלק מהרכוש השוטף של החברה .

החברה בחנה חלופות להשקעה של יתרות המזומנים שנצברו ואו/את יתרות המזומנים שיצברו בעתיד באפשרויות הבאות :  

 1. מתן הלוואות -לחברות בקבוצה הממוקמות בישראל אשר גם הן פועלות במסגרת המסלול החלופי לצורך פיתוחן העסקי.
 2. רכישת חברות תושבות ישראל -שהן עצמן בעלות מפעלים מאושרים או מוטבים במועד הרכישה ואשר זכאים להטבו מס מכח חוק עידוד .
 3. רכישת ידע וקניין רוחני -אחר מגורמים חיצוניים מחוץ לישראל אשר יעשה בו שימוש בישראל על ידי החברה .
 4. השקעה פיננסית -באמצעות חברת השקעות של הקבוצה שהתאגדה בלוקמבורג

הבקשה :

החברה ביקשה בין היתר להסדיר את היבטי המיסוי העולים מדרכי השימוש החלופיות ביתרת המזומנים של החברה במטרה ,לקבל אישור על דרך החלתן של הוראות סעיפים 51(ג) ו- 51(ח) לחוק כנוסחו קודם תיקון 60 ו- 51 ב לחוק כנוסחו לאחר תיקון 60 .

 החלטת המיסוי ותנאיה :

1.בין היתר נקבע ,כי החברה תוכל לייחס שימושים כספיים המסווגים כתשלום דיבידנד לפי סעיפים 51(ג) ו- 51(ח) ו-51 ב לחוק ,לראשונה ממקורות ההכנסה אשר התחייבו במס ואשר אינם נשוא להוראות הסעיפים האמורים ורק לאחר מכן להכנסות הפטורות לפי החוק .

משמעות הדברים היא כי חברה המעונינת להעביר יתרות מזומן חשופה לטענה של "משיכת דיבידנד "על פי סעיפים 51(ג) 51(ח) ו- 51 ב לחוק ,על החברה יהיה לבצע ניתוח של "העודפים לצרכי מס" ולוודא כי יש לה מספיק מקורות הכנסה שאינו פטור ממס לצורך ביצוע העברה כאמור !

2.מתן הלוואה לחברות בקבוצה ,הממוקמות בישראל ו או/ רכישת מניות של חברות תושבות ישראל , לא תחשבנה כחלוקת דיבידנד ולא יחולו על פעולות אלו הוראות סעיפים 51(ב) ואו 51(ח) לחוק , בכפוף לתנאים הבאים :

 1. במשך כל תקופת ההלוואה ואו במועד ההשקעה ,בבעלותן של החברות מפעל מאושר או מפעל מוטב .
 2. כספי ההלוואות שניתנו ,לא הועברו ממקבל ההלוואה לאדם אחר ,לא החליפו הלוואה אחרת של מקבל ההלוואה מחברה מצד קשור הן במישרין והן בעקיפין , אין  מטרתם הימנעות ממס והכל בכפוף להסכם הלוואה חתום בין הצדדים .
 3. ההלוואה תפרע במלואה בתוך 36 חודשים
 4. לאחר תוםתקופת השנתיים ממועד מתן ההלואה הראשונה ,החברה לא תעניק הלוואה חדשה למקבל ההלוואה במשך 6 חודשים לפחות .
 5. ברכישת מניות של חברות תושבות ישראל אין מטרתה העקרית הימנעות ממס .
 6. מתן הלוואה אחרת לחברות אחרות  בישראל העולה על תקופה של 24 חודשים ,תיחשב לתשלום "דיבידנד רעיוני "
 7. מתן הלוואות לחברה האם או לחברות המחזיקות בחברת האם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,יחשב לתשלום דיבידנד בפועל .

3.רכישת ידע וקניין רוחני אחר ,לא תחשב לחלוקת דיבידנד ולא יחולו על פעולות אלו הוראות סעיפים 51(ח) ו- 51 ב (ב) לחוק,בכפוף לתנארים הבאים :

 1.  בעסקה בינ"ל או בעסקה בישראל ,שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים ,תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ובכפוף להוראות סעיף 85 א' לפקודת מס הכנסה .
 2. הידע והקניין הרוחני שנרכשו ,נועדו להשתלב בפעילות הייצורית של המפעל המוטב .

במידה ופקיד השומה השתכנע כי התשלום עבור רכישת הידע שלגביה התקיימו יחסים מיוחדים חרג משווי השוק ,יראו את סכום העודף כתשלום דיבידנד בפועל .

4.השקעות כספים בחברת השקעות של הקבוצה לא תחשבנה לתשלום דיבידנד רעיוני ולא יחולו על פעולות אלה הוראות סעיפים 51(ח) או 51ב (ב') לחוק ,בכפוף לתנאים הבאים :

 1. חברת ההשקעות תשקיע את הכספים בהתאם למדיניות השקעות מוגדרת ובלבד שההשקעות לא יעלו על 10% ממניות או מכשיר פיננסי אחר של חבר בני אדם אחר .
 2. הכספים ייוותרו בידי חברת ההשקעות בלבד או יוחזרו לחברה בישראל לשם המשך פיתוח פעילותה בישראל .
 3. חברת ההשקעות לא תהה רשאית לעשות כל שימוש אחר בכספים ולא תעבירם בכל דרך שהיא לידי חברות אחרות בקבוצה .
 4. שעור המס שיחול על ההכנסות ,שמקורן בכספים שהושקעו בחברת השקעות יהא שעור מס חברות .
 5. חברת ההשקעות תדווח על הכנסותיה לפי שיטת החשבונאות המצטברת .

  השאירו פרטים
  ונחזור אליכם בהקדם: