רואה חשבון מבקר

רואה חשבון מבקר תפקידו לבקר את הדוחות הכספיים של החברה. כל חברה צריכה מדי תקופה דוחות כספיים אשר נערכו על ידי רואה חשבון מבקר, וכן את חוות דעתו של רואה חשבון מבקר על הדוחות הכספיים הללו.

רואה חשבון מבקר מחויב לערוך דוחות כספיים אלו על פי התקנים המקובלים בארץ, שכן הם משמשים את הבנקים, המשקיעים בחברה, רשויות המסים, ספקים, נותני אשראי או אפילו את בעלי המניות עצמם. בעלי המניות יכולים להגן על רכושם בעזרת שימוש בדוחות הכספיים של רואה חשבון מבקר מקצועי, כאשר מטרתם לשקף באופן חשבונאי את המצב הכלכלי של החברה.

דוחות כספיים אשר עורך רואה חשבון מבקר לחברות ציבוריות מטרתם לשקף את מצב החברה לציבור, כאשר הם כוללים ארבעה דוחות עיקריים –  המאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי, ודוח על תזרימי מזומנים. המאזן מייצג את הפיננסי הנוכחי של החברה נכון ליום הדוח, דוח רווח והפסד מציג את תוצאות פעילות החברה בתקופה החשבונאית אשר מפורטת בדוח, דוח על השינויים בהון העצמי מציג את השינויים בהון העצמי במהלך אותה תקופה חשבונאית ודוח על תזרימי מזומנים מציג את תנועת המזומנים באותה התקופה, כאשר הם מחולקים לתזרימי מזומנים מהפעילות השוטפת, תזרימי מזומנים מפעילות השקעה ותזרימי מזומנים מפעילות מימון.

פנו עוד היום לניצן לזרוב, רואה חשבון מבקר מקצועי ויסודי אשר יערוך עבור החברה שלכם ביקורת דוחות כספיים תקופתית על פי צורך החברה.

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: