סקירת דוחות כספיים

דוחות שנתיים :רואה חשבון מחויב ע"פ חוק לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה החשבון לחוות את דעתו על הדוחות הכספיים של לקוחו שהם משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,מכל הבחינות המהותיות,את מצב העסקים,תוצאות הפעולות השינויים בהון העצמי ובתזרימי המזומנים.

הגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשויות המס הינה חובה המוטלת על חברות אחת לשנה

דוחות בלתי מבוקרים,סקורים לחברות ולאחרים :מעת לעת נדרש הגוף המבוקר – חברה / שותפות ו/או עסק עצמאי,להגיש לגורמים שונים דוחות בלתי מבוקרים, דוחות הסקורים על ידי רואה-החשבון,דוחות סקורים משמשים גם למעקב שוטף אחר הפעילות העסקית ,הן מהבחינה החשבונאית והן מבחינת תזרימי המזומים .

על פי רוב דוחות סקורים נדרשים גם במקרים בהם מגיש הגוף המבוקר בקשת אשראי לתאגיד בנקאי, או לאחת מהקרנות של המדינה , לכל גוף אחר הנותן אשראי,על מנת שנותן האשראי יוכל לבחון את הבקשה,נדרש הגוף המבוקר להמציא לו דוחות בלתי מבוקרים או דוחות סקורים,המלווים בחוות דעתו של רואה חשבון המבקר על הדוחות הסקורים.

לצורך כך על רואה החשבון המבקר לערוך סקירה על הנתונים הכספיים של החברה, ובמידת הצורך לקיים בירורים מתאימים עם האחראים על מערך הכספים בחברה.

ביקורת דוחות כספיים עם רואה חשבון

חוות הדעת שנותן רואה החשבון לאחר סיום תהליך הבדיקה על דו"ח סקור,היא חוות דעת על דרך השלילה,שלא כמו בביקורת,בדו"ח הסקירה מביע רואה החשבון את דעתו שלא הובאו בפניו עובדות או ממצאים הגורמים לו לסבור שהמידע הכספי אינו ערוך מכל הבחינות המהותיות. ואילו בביקורת רואה החשבון מביע את דעתו על  הדוחות הכספיים של הישות המבוקרת אם הם משקפים מכל הבחינות המהותיות את מצבו הכספי של התאגיד לתום התקופה .

››עמוד ראשי