סקירת דוחות כספיים

עריכת דוחות סקורים עבור ביקורת שנתית

רואה חשבון מחויב על פי חוק לערוך את הביקורת השנתית לחברה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה החשבון לחוות את דעתו על הדוחות הכספיים של לקוחותיו ולוודא שהדוחות אכן משקפים באופן נאות ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ומכל הבחינות המהותיות – את מצבו של העסק ואת תוצאות הפעולות העסקיות כולל שינויים בהון העצמי ושינויים בתזרימי המזומנים.

להזמנת ביקורת דוחות כספיים או סקירת הדוחות של החברה או העסק – התקשרו אלינו ונשמח לסייע: 050-8004-340

הגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשויות המס הינה חובה המוטלת על חברות אחת לשנה. לדוגמא הדוחות הכספיים שמשרד רואי חשבון ניצן לזרוב מגיש ללקוחותיו:

דוחות בלתי מבוקרים, דוחות סקורים לחברות ולאחרים

מעת לעת נדרש הגוף המבוקר – חברה / שותפות ו/או עסק עצמאי,להגיש לגורמים שונים דוחות בלתי מבוקרים, דוחות הסקורים על ידי רואה-החשבון. דוחות סקורים אלו משמשים גם למעקב שוטף אחר הפעילות העסקית , הן מהבחינה החשבונאית והן מבחינת תזרימי המזומנים.

על פי רוב דוחות סקורים נדרשים גם במקרים בהם מגיש הגוף המבוקר בקשת אשראי לתאגיד בנקאי, או לאחת מהקרנות של המדינה , לכל גוף אחר הנותן אשראי,על מנת שנותן האשראי יוכל לבחון את הבקשה,נדרש הגוף המבוקר להמציא לו דוחות בלתי מבוקרים או דוחות סקורים,המלווים בחוות דעתו של רואה חשבון המבקר על הדוחות הסקורים. לצורך כך על רואה החשבון המבקר לערוך סקירה על הנתונים הכספיים של החברה, ובמידת הצורך לקיים בירורים מתאימים עם האחראים על מערך הכספים בחברה.

להזמנת ביקורת דוחות כספיים ודוחות סקורים עם משרד רואה חשבון ניצן לזרוב התקשרו ונשמח לסייע: 050-8004-340

חוות דעת של רואה חשבון והגשת דוחות סקורים לחברה

חוות הדעת שנותן רואה החשבון לאחר סיום תהליך הבדיקה על דו"ח סקור, היא חוות דעת על דרך השלילה,שלא כמו בביקורת, בדו"ח הסקירה מביע רואה החשבון את דעתו שלא הובאו בפניו עובדות או ממצאים הגורמים לו לסבור שהמידע הכספי אינו ערוך מכל הבחינות המהותיות. ואילו בביקורת רואה החשבון מביע את דעתו על  הדוחות הכספיים של הישות המבוקרת אם הם משקפים מכל הבחינות המהותיות את מצבו הכספי של התאגיד לתום התקופה . התקשרו אלינו ונשמח לסייע: 050-8004-340

לעמוד הבית -ניצן לזרוב משרד רואי חשבון 

תוכן עניינים

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: