ביקורת דוחות כספיים

על פי הוראות ניהול ספרים חלה החובה על חברות מעל למחזור מסוים,ומספר מועסקים ,לנהל הנהלת חשבונות כפולה.על החברות להגיש מידי תקופה,בחברה פרטית אחת לשנה,ובחברה ציבורית אחת לרבעון,דוחות כספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון ואת חוות דעתו בקשר לביקורת שערך על הדוחות הכספיים,הדוחות השנתיים מוגשים לרשויות המס ולרשם החברות, כמובן שגם לבנקים ולגורמים נוספים במידת הצורך.

על פי חוק החברות על כל חברה מוטלת החובה לקיום אסיפה כללית שנתית לאישור הדוחות הכספיים,כן קיימת החובה למנות לחברה רואה חשבון מבקר לשנת הכספים הבאה.

ביקורת דוחות כספיים על ידי רואה חשבון

רואה החשבון אמור להיות בעל מיומנות מקצועית, אחת המחויבויות של רואה החשבון כלפי לקוחותיו היא חובת מימנות מקצועית,רצוי שרואה החשבון יכיר את תחום עיסוקה של החברה ויהיה מעודכן בשינויי חקיקה ורגולציה,שינויי חקיקה בנושאי מיסוי,או שינויים בחוקים בתחומים בהם פועלת החברה.כאשר רואה החשבון מעודכן בזמן בשינויים אלו, השירות שינתן לחברה יהיה בעל ערך מוסף גבוהה יותר לחברה.

כרואה החשבון שלכם אלווה אתכם מהצעד הראשון ליווי הדוק. רואה חשבון בעל ניסיון, ביכולתו לתרום רבות לחברה על ידי התנהלות נכונה עם הרשויות, ועם הגופים עימם מקיימת החברה מגעים מסחריים או מקצועיים.

לליווי מקצועי הדוק התקשרו: 050-8004-340

עיסוקו העיקרי של רואה חשבון הוא בביקורת דוחות כספיים ובמתן חוות דעת 

רואה חשבון  מחויב ע"פ חוק  לערוך את ביקורתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .
מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה החשבון לחוות  את דעתו על הדוחות הכספיים של לקוחו שהם משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,מכל הבחינות המהותיות,את מצב העסקים,תוצאות הפעולות,השינויים בהון העצמי ובתזרימי המזומנים.

הביקורת מאפשרת לבעלי המניות להגן על רכושם,הביקורת גם מאפשרת לבנקים, משקיעים ,ואחרים ,להרגיש בנוח עם מצגי החברה,שכן גורם בלתי תלוי מחווה את דעתו על מצגי החברה,השפה החשבונאית עושה סדר בהתנהלות הכלכלית של כל ישות כלכלית.

רואה החשבון משמש כשומר הסף של ציבור משתמשי הדוחות הכספיים,החובה החוקית להגשת דוחות כספיים מבוקרים נובעת בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות הכספיים ,כגון ,בנקים ,ספקים, נותני אשראי ,רשויות המס,משקיעים,הנסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון המבקר בבואם לקבל החלטה באשר להתקשרות עם החברה.קיימים ארבעה דוחות בסיסיים שעל כל יישות משפטית (חברה)לפרסם כל שנה.(בחברות מסוימות ופרטיות בלבד שאינן כפופות לחוק ניירות ערך וכאשר הדו"ח המשלים אינו מוסיף על המידע הכלול במצגים ואינו מהותי ניתן לוותר עליו, מדובר רק על הדוחות המשלימים,הדו"ח על השינויים בהון העצמי והדו"ח על תזרימי המזומנים).

מה בודק רואה חשבון בעת סקירת דוחות כספיים

המאזן : מייצג את המצב הפיננסי של חברה, כפי שהיה ביום פרסומו, צילום מצבה של החברה לתום התקופה רבעון או שנה.
בצד הנכסים, מוצגים כל הסחורות והנכסים שבבעלות החברה וכן יתרות  חייבים.

תחת סעיף ההתחייבויות מוצגות כל ההתחייבויות, שעל החברה לפרוע וכל הזכאים להם חייבת החברה כסף. ההון העצמי והעודפים כולל את השקעות בעלי המניות בחברה, ורווחי (הפסדי ) החברה הצבורים  מיום הקמתה.

דוח רווח והפסד : הדוח מציג את תוצאות הפעילות בתקופה החשבונאית המדווחת. בדוח יירשמו כל ההכנסות,וההוצאות שנוצרו במהלך התקופה החשבונאית  ( שנה שהסתיימה ב 31/12/xx). או תום רבעון,תוצאת הדו"ח על הרווח (והפסד) הינה רווח  (הפסד) נקי לתקופה החשבונאית המדווחת.

דו"ח על השינויים בהון העצמי : הדו"ח מציג את השינוי במהלך תקופה חשבונאית בסעיפי ההון העצמי,הדו"ח מתחיל מהיתרה לתחילת התקופה וכולל את הסעיפים שגרמו במהלך השנה לשינוי בהון העצמי כגון , רווח השנה או (הפסד השנה ),חלוקת דיבידנד, הנפקות הון וכדו .

דו"ח על תזרימי המזומנים : הדו"ח מציג את תנועת המזומנים של היישות במהלך תקופה חשבונאית,הדו"ח מציג את תנועת המזומנים שנבעו/שימשו ומחלק לשלושה סוגי פעילויות .

  • תזרים מזומנים שנבעו/שישמו לפעילות שוטפת .
  • תזרים מזומנים שנבעו /שימשו לפעילות השקעה .
  • תזרים מזומנים שנבעו/שימשו לפעילות מימון .

בשונה משאר הדוחות הכספיים המציגים את הפעילות על בסיס צבירה ,הדו"ח על תזרימי המזומנים מציג פעילות על בסיס מזומן בלבד. הדו"ח כמו יתר הדוחות הכספיים מוצג על פי התקינה אליה כפופה היישות .

›› קרא עוד על ניהול תזרים מזומנים :

תוכן עניינים

יש מי שדואג לכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: