רואה חשבון לחברות

על פי הוראות ניהול ספרים חלה החובה על חברות מעל למחזור מסוים ומספר מועסקים,לנהל הנהלת חשבונות כפולה.על פי חוק החברות כל חברה חייבת למנות רואה חשבון לחברות. רואה החשבון מבקר, כשעל החברות להגיש מידי תקופה,בחברה פרטית אחת לשנה,ובחברה ציבורית אחת לרבעון,דוחות כספיים המבוקרים על ידי רואה החשבון. רואה החשבון מחווה את דעתו על הדוחות הכספיים .
חוות הדעת המצורפת לדוחות הכספיים בקשר עם הביקורת שערך רואה החשבון נמסרת בצירוף לדוחות הכספיים המבוקרים לרשויות המס,לרשם החברות (מאזן בלבד ) ,חברות ציבוריות מוסרות את הדין וחשבון המלא לרשות לניירות ערך,(הדו”ח מפורסם באתר הבורסה),כמובן שגם לבנקים ולגורמים נוספים במידת הצורך.
על פי חוק החברות על כל חברה מוטלת החובה לקיום אסיפה שנתית לאישור הדוחות הכספיים, ולמינוי רואה חשבון מבקר לשנת הכספים הבאה.כן קיימת חובת תשלום של אגרה שנתית לרשם החברות.