פסק דין מלכיאלי חישוב מס ניפרד לבני זוג העובדים יחד!

פס"ד מלכיאלי שהתקבל לאחרונה בביהמ"ש העליון הפך את היוצרות ושינה סדרי עולם . פס"ד הפך את החלטת בית המשפט המחוזי  משנת 2003 פס"ד קלס אשר היווה הלכה  באשר לחישוב המס של בני זוג העובדים יחד ,תלות של בני זוג העובדים יחד באותה חברה/עסק . עד לאחרונה הנוהג המקובל היה כי אף  שבני זוג העובדים יחד באותו עסק שבבעלותם ,לא מתקיים  מבחן התלות במקורות ההכנסה ביניהם ובין העסק שבו הם עובדים . ולכן חישוב ההכנסה החייבת של הזוג נערך לכל אחד מבני הזוג בחישוב ניפרד . פס"ד מלכיאלי, קובע כי במקרים שבני זוג מועסקים יחד באותו עסק ובתנאי שנחיצותם  לעסק מתקיימת, הרי שמתקיים מבחן התלות, ובשל כך ההכנסה החייבת שלהם תחושב במאוחד, כך שתוצאת המס תהיה חבות מס גבוהה יותר לזוג, מאשר  בחישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג.

פס"ד מלכיאלי קובע נורמות חדשות לבחינת התלות, נחיצות המשרה ,ונאותות השכר.  בית המשפט העליון, אף הנחה כי על אף שהוא מכיר בעיוות, הרי שבמצב החוק הקיים כיום ,אין לסטות מרוח החוק ועל המחוקק לתקן את סעיף 66 לפקודת מס הכנסה .

פס"ד קלס והפתרון :שהתקבל בשנת 2003 נתן הנחיה למערכת  היחסים המורכבת בין רשות המיסים ובני זוג העובדים באותו עסק יחד .פס"ד נקט גישה ליברלית, נכתב בפס"ד כי "לא יראו באופן מוחלט את מקורות ההכנסה של הזוג כבלתי תלויים זה בזה " ….

פס"ד קלס התיר פרצה שנסגרה בפס"ד מלכיאלי האחרון .

הפתרון :קיימים מקרים בהם בעל ואישה יכולים לעסוק באותו עיסוק אך במסגרות ארגוניות שונות ונפרדות כלומר , בסיטואציה שבה לשני בני הזוג תחת אותה חברה מנהלים בני הזוג שני עסקים שונים ונפרדים לדוגמה בחברה הפועלים שני בני הזוג יש לפצל את תחומי האחריות של הזוג כך שהתלות ביניהם לא תישמר (אחריות על ייצור של מוצרים השונים זה מזה או בני זוג העובדים יחד במשרד עו"ד בהתמחויות שונות זה מזה,דיני משפחה ונזיקין לדוגמה) . אזי ניתן להגיע לתוצאת מס של חישוב ניפרד לבני הזוג (החובה מוטלת על הנישום  על הנישום להוכיח אי תלות בין בני הזוג במקור ההכנסה ). זאת לעומת מצב שבו בני הזוג עוסקים באותו עיסוק ובאותה מסגרת ארגונית .

נוהל פנימי של רשות המיסים מנחה את פקידי השומה לנקוט גישה מקלה עם בני זוג שדרשו חישוב מס ניפרד טרם מתן פסק הדין,הנוהל הנחה כי זוגות כאמור שהגישו בקשה לחישוב מס ניפרד טרם מתן פסק הדין יהיו פטורים מתשלומי הריבית וקנסות ,תינתן להם פריסה של עד 12 תשלומים ,כן יותר לזוגות כאמור חישוב מס ניפרד עד תיקרה של 42.000 ₪ לשנה רטרואקטיבית משנת 2010 ,אף אם לא ביקשו חישוב מס ניפרד לפי תיקרה זו בעבר .

על המחוקק לקבל החלטה ברורה ומיידית ולהחליט האם לבטל את החישוב המאוחד בכלל או לחילופין לקבוע כללים ברורים וקריטריונים אשר יהוו חזקות חלוטות ובהקימם יבוצע חישוב מס נפרד באופן אוטומטי ולא ניתן יהיה לערער.

    השאירו פרטים
    ונחזור אליכם בהקדם: