ניהול תזרים מזומנים בעסק או חברה – בקרה ודוח תזרים מזומן

בשנת 2007 נתן המפקח על הבנקים"רוני חזקיהו "הוראה חד משמעית לבנקים ונאסר עליהם לאפשר חריגה ממסגרות האשראי שהוקצו ללקוחות,הבנקים לעיתים מקפידים יותר על ביצוע ההוראה ולעיתים פחות,אבל משמעות ההוראה היא חד משמעית,כלפי ציבור הלקוחות ובעיקר,ציבור בעלי החשבונות העסקיים.

ניהול תזרים מזומנים המזומנים במסגרת הפעילות העסקית השוטפת

ניהול תזרים מזומנים בצורה נכונה הוא בעל חשיבות גבוהה לאין שיעור בהצלחת העסק ומהווה את אחד המדדים העיקריים המראה אם העסק הוא בדרך להצלחה או חלילה לכישלון, דוח תזרים מזומנים מהווה גם ראיה לשליטה על הפעילות העסקית,מחד לא רצויים עודפי מזומנים גדולים מידי שכן, העסק יעדיף להשקיעם בעסק ולקבל תשואה עליהם,מאידך חוסר נזילות כספית תקשה מאוד על פעילות העסק.

לא אחת מתברר כי עסקים שהפכו לחדלי פירעון למעשה היו רווחיים,אולם תזרים המזומנים שלהם מפעילות שוטפת היה שלילי מכיוון שנאלצו להשקיע בהון חוזר (לממן אשראי לקוחות ). במקרה כזה ניתן לומר שתזרים המזומנים לא נוהל כנדרש כי התשלומים לספקים ונותני שירותים היו גבוהים מהכספים שנתקבלו מלקוחות החברה, בקיצור בעיית גביה,אוו אשראי לקוחות .

דוח תזרים מזומנים מספק מידע על תקבולי המזומנים,ותשלומי המזומנים, במשך תקופת הדיווח ,תוך סיווג התזרימים לפי סוגי פעילות ,פעילות שוטפת ,פעילות השקעה,ופעילות מימון .

המידע הכלול בתוך דוח על תזרימי המזומנים ,יחד עם המידע הכלול בדוחות האחרים נועד לסייע למשקיעים, ולנושים ולאחרים להעריך את :

 • יכולת הפירמה להפיק בעתיד תזרים מזומנים מפעילות שוטפת .
 • יכולת הפירמה לפרוע את התחייבויותיה במועדן ולשלם דיבידנד .
 • יכולת הפירמה לממן תוכנית השקעה ולמידת הזדקקותה למימון חיצוני.
 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  :באופן שוטף העסק מקבל תקבולים מלקוחות ומשלם תשלומים לספקים, באופן שוטף רוב הפעילות העסקית של עסק תרשם בסעיף זה,תקבולים לחוד ותשלומים לחוד, והסיכום של התקבולים פחות התשלומים,יראה על תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת של העסק .

  תזרים מזומנים מפעילות השקעה : בסעיף זה  מדובר על רכישת ציוד,מכונות,מבנה וכיו'ב,או מכירתם של הנ"ל,הסיכום של אחד פחות השני ייתן את התזרים מזומנים נטו מפעילות השקעה .

  תזרים מזומנים מפעילות מימון     : בסעיף זה מדובר על קבלת הלוואות ונתינת הלוואות כל הקשור לפעילות המימונית של העסק קבלת הלוואה היא פעולה שמכניסה כסף לעסק (כמו תקבול מלקוח) , ונתינת הלוואה היא פעולה שמוציאה כסף מהעסק (כמו תשלום לספק ). הסיכום של אחד פחות השני ייתן את התזרים מזומנים נטו מפעילות מימון .

  סיכום של הדוחות הנ"ל ייתן תוצאה שמשמעותה תזרים מזומנים נטו ,זהו השינוי ביתרת המזומנים במהלך תקופת הדו"ח,לכן יש להוסיף את יתרת הכסף המזומן לתחילת התקופה,מכל המקורות בנקים ואשראי, ולקבל את יתרת המזומן לתום התקופה,זו גם היתרה שתופיעה כמזומן בדוחות הכספיים .

  מבחינה חשבונאית מזומן הוא כל תקבול או תשלום שמשך פירעונו הצפוי הוא עד שלושה חודשים.
  כך שמשיכת יתר בבנק אינה נכללת בהגדרת מזומן,שכן אין הבדל ממשי בין משיכת יתר ובין אשראי בנקאי אחר לזמן קצר , אולם אם משיכת היתר עומדת לפרעון לפי דרישה ומהווה חלק מתהליך ניהול תזרים מזומנים השוטף אזי היא תהווה חלק משווי מזומנים.

  כאשר התזרים מנוהל באופן עקיב ושוטף הרי הוא משמש ככלי ניהולי בידי ההנהלה /בעלים של העסק,בעזרתו ניתן לשמור על מסגרות האשראי בבנק,ולערוך השוואה של הביצוע בפועל של התזרים אל מול התחזית, או אל מול התוכנית העסקית, ניתן גם ללמוד מהתזרים על הערכות והנחות שהונחו בבסיס התוכנית העסקית אל מול פני המציאות ולערוך את השינויים בהתאם.

  קיימים מספר כללי ברזל בניהול תזרים המזומנים החזוי

  1. כל עסק חייב לערוך דו"ח חזוי על תזרימי המזומנים שלו. כך ניתן להציף בעיה שעלולה להתעורר מאוחר  יותר ולהיערך בהתאם.
  2. יש לערוך הערכות שמרניות לגבי גביית כספים מלקוחות, והנחות ליברליות לגבי התשלומים לספקים,תמיד יותר קל להתמודד מול ספק מאשר מול הבנק.
  3. חובה להוסיף תשלומים עתידיים כגון משכורות, הוצאות ששולמו בכרטיסי האשראי, תשלומים למוסדות, חיובי ריביות ועמלות על ידי הבנקים,הוראת קבע שמשולמות באופן אוטומטי ופירעון  הלוואות לבנקים.
  4. יש לבדוק את ההתאמה בין הגיליון האלקטרוני לבין היתרה בפועל לפחות אחת לשבוע. בחברות בעלות סיכון גבוה והפסדי הפעלה כבדים,יש לבדוק את ההתאמה בין התזרים ליתרה בפועל בכל בוקר.

  ניהול תזרים מזומנים ויחסי הגומלין עם הבנק

  כפי  שנאמר במבוא לחלק זה, המפקח על הבנקים קבע באופן מפורש שאין לאפשר חריגה ממסגרות האשראי של הלקוחות. כמו כן הוחלט כי הבנקים יגדירו לחשבונות מסוימים המנוהלים תחת אחריותם מסגרת ראשונית ומסגרת משנית. הריבית במסגרת המשנית גבוהה יותר.

  כאשר מזוהת חריגה בלתי נמנעת באחד מחשבונות הבנק של החברה, מומלץ לדעתי לשתף את הבנקאי ולבקש חריגה מאושרת מראש,הבנק עשוי לבקש את ההעתק של הגיליון האלקטרוני שבו מנוהל תזרים המזומנים של החברה, ניהול תזרים מזומנים יומי מסודר והודעה לבנק על חריגה לפחות חודש מראש  מראים כי מדובר בעסק מנוהל נכון ובהתייחסות רצינית.

   כמובן שיחד עם ההודעה לבנק ניתן באותו מעמד לבקש הגדלה של המסגרת המאושרת באופן זמני .סיכויי אישור הבקשה לחריגה זמנית יהיו בהתאם, מה שמוביל גם לחיסכון בריבית המשולמת על החריגה.

  ניתן לערוך דוח תזרים מזומנים באמצעות גיליון אלקטרוני, כרואה החשבון שלכם אסייע לכם  בגיבוש הנהלים להכנת הדו"ח על תזרים המזומנים על גבי גיליון אלקטרוני,אבקר מדי תקופה את ניהול תזרים מזומנים השוטף והיישום העקיב,במעקב אחר תזרים המזומנים, המטרה שלי היא הצלחתכם.

  יש מי שדואג לכם!

  לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: