בדיקת נאותות או הליך שקידה נאותה (DUE-DILIGENCE)

בדיקת נאותות, הידועה גם בשם הליך שקידה נאותה הינה בדיקה אשר נועדה לאפשר למשקיע להבין את החשיפות והסיכונים העסקיים,החשבונאיים,המשפטיים הקיימים בחברה (עסק ) הנרכש ,כמו גם מצבה הפיננסי של החברה (עסק ),אליהם הוא נחשף,באמצעות איסוף מידע על החברה (עסק ) ניתוחו והסקת המסקנות ממנו,על מנת לאפשר זיהוי פוטנציאלי של מוקדי סיכון . בנוסף ההליך מאפשר למשקיע לתכנן את מבנה העסקה האופטימאלי מבחינתו קרי מקורות מימון ודיבידנדים חזויים ,ולהעריך נכון את כדאיות העסקה .

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים המבוצעת על ידי רואי חשבון על פי דרישת הלקוח שתוצאותיה אמורות לסייע לו בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק.על פי רוב מבוצעת הבדיקה על נתוניהם הכספיים של עסקים בטרם יחליט מזמין הבדיקה אם לרכוש או להשקיע בגוף הנבדק.

במהלך הבדיקה רואה החשבון מקיים סקירה של הדוחות כספיים,ומחפש נתונים אשר אינם מוצגים באופן נאות במצגים הכלולים של החברה הנבדקת,כמו כן יקיים רואה החשבון שיחות ובירורים נוספים עם רואה החשבון המבקר של החברה המועמדת להשקעה,יקבל מהגוף הנבדק נתונים ויערוך עימו בירורים ושיחות רואה החשבון ינסה להצליב מידע ממקורות שונים על מנת להגיע למסקנה באשר לנאותות המצגים הכלולים של הגוף הנרכש.

מטרתה של בדיקת נאותות היא להגיע למסקנה באשר לנאותות המצגים הכלולים (דוחות כספיים ) של העסק הנבדק .

תוצאת בדיקת נאותות באה לידי ביטוי בזיהוי ממצאים מהותיים בעלי פוטנציאל השפעה גבוה על ערך החברה בעיני מזמין העבודה. למשל, איתור התחייבויות לא רשומות כגון התחייבויות לפנסיה, תשלומי שכר, אופציות לעובדים,זיהוי נכסים בלתי מוחשיים אשר אינם כלולים במאזני החברה,אבחנה בפעולות חוץ מאזניות,למשל בגין ערבויות והתחייבויות לאחריות וטיב השירות, ועוד.

 לכל הסעיפים הנ"ל יכולה להיות השפעה קריטית ומכרעת על החלטת הרוכש/משקיע בבואו לערוך השקעה בחברה, יתרה מכך לחלק מהסעיפים יכולה גם להיות השפעה נמשכת על פעילות החברה בעתיד.

בדיקת נאותות לחברות ועסקים על ידי משרד רואי חשבון ניצן לזרוב התקשרו 052-6693496

›› עמוד ראשי